Spoločnosť PPSECURITY, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  

Ochrana majetku

Je jedna zo základných činnosti našej bezpečnostnej služby je vykonávaná v zmysle §3 písm. a) body 1 – 8 zákona č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, ktorá zahŕňa:

1. Ochranu majetku na verejne prístupnom mieste

 • výkon služby v prevádzkach určených pre styk so zákazníkom – obchodné prevádzky, informačné strediská firiem a pod.
 • ochrana majetku – lesné porasty a drevná hmota patriace lesným spoločenstvám a pod.
Ochrana majetku [1]
Ochrana majetku [1]

2. Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

 • výkon klasickej strážnej služby vo forme fyzickej ochrany majetku osobou prítomnou na mieste statickým spôsobom (pevné stanovište), dynamickým spôsobom (hliadková služba), prípadne ich kombináciou (pevné stanovisko a obchôdzky). Tento výkon fyzickej ochrany môže byť v prípade potreby ešte doplnený o výkon zásahovej služby.
 • kontrola a evidencia všetkých osobných a nákladných motorových vozidiel, prípadne vozidiel pracujúcich v stráženom objekte, povolení účelu (vstup – výstup do a zo stráženého objektu),
 • kontrola a evidencia dovážaného a vyvážaného tovaru, kontrola dokladov,
 • parkovacia služba, dozor nad parkovacou disciplínou a dodržiavanie pravidiel premávky v stráženom objekte,
 • kontrola a evidencia vstupu a výstupu zamestnancov, oprávnenosti opustenia pracoviska v pracovnej dobe, prehliadky príručnej batožiny podľa požiadaviek objednávateľa,
 • kontrola a evidencia návštev, vypisovanie návštevných lístkov, ohlasovanie návštev a ich usmernenie v rámci spracovaných režimových opatrení, doprovod osôb po objekte,
 • doplnkové služby ako napr. obsluha telefónnych prístrojov na vrátnici, kľúčová služby, dozeranie na bezproblémový chod v stráženom objekte a následné hlásenie mimoriadnych udalostí, havarijných stavov, (poruchy el.vedenia, kúrenia, závady technologických zariadení, únik plynu, vody, ropných látok, chemikálii a pod.)
Ochrana majetku [2]
Ochrana majetku [2]

3. Ochrana majetku a osoby pri preprave

 • priama fyzická ochrana majetku vo vozidle prepravujúcom majetok prípadne chránenú osobu, pracovník svojou prítomnosťou zabezpečuje priamu
 • fyzickú ochranu. Túto je možné vykonávať vo vozidle objednávateľa alebo na vyžiadanie vo vozidle ktoré poskytne naša bezpečnostná služba.

4. Ochrana prepravy majetku a osoby

 • zabezpečovanie fyzickej ochrany prostredníctvom doprovodného vozidla resp. vozidiel ktoré doprevádzajú vozidlo objednávateľa

5. Vypracovanie plánu ochrany

 • oblasť strážnej služby je zameraná aj na vypracovanie nezávislého plánu ochrany právnickej alebo fyzickej osoby formou bezpečnostnej analýzy aktuálneho stavu, úrovne a dynamiky bezpečnostnej situácie a úrovne ochrany objednávateľa a jeho majetku v reálnom čase. Jeho výsledkom je poukázanie na aktuálne bezpečnostné riziká, nedostatky v ochrane ako i predbežné návrhy na stabilizáciu situácie. Tento spracovaný plán ochrany môže byť následne doplnený zapracovaním odporúčaných opatrení vrátane konkrétnych požiadaviek klienta v tejto oblasti, analýzou a zhodnotením možnosti zlepšenia ochrany, navrhnutím prípadných koncepčných, administratívno-organizačných alebo technických opatrení, určením rizikových oblastí, kritických faktorov a pod. v jednotlivých časových horizontoch. 
Ochrana majetku [3]
 • V oblasti osobnej ochrany je možné vypracovať návrh a realizáciu komplexného systému ochrany osobnej integrity objednávateľa alebo jeho majetku, od analýzy konkrétnej bezpečnostnej situácie, stanovenia bezpečnostných rizík, konkrétnych odporúčaní objednávateľovi, konzultácii s objednávateľom o miere zasahovania do jeho súkromia, cez výber a pridelenie osobného ochrancu, vytvorenie a aktivovanie podporného tímu, až po riadené, postupné znižovanie existujúcich rizík na únosnú mieru a stabilizovanie bezpečnostnej situácie.

6. Kamerové systémy

 • v prípade požiadaviek objednávateľa sme schopný zabezpečiť inštaláciu kamerových systémov na strážený objekt prostredníctvom zmluvného partnera, ktorým pre túto oblasť bezpečnostnej služby je pre našu firmu spoločnosť GLOBAL COMMUNICATIONS s.r.o. Poprad. V spolupráci s touto spoločnosťou a na základe vyhodnotenia bezpečnostnej situácie je spracovaný návrh na inštaláciu a umiestnenie kamerového systému, ktorá po inštalovaní spadá do obsluhy pracovníka vykonávajúceho strážnu službu na danom objekte.
Ochrana majetku [4]

7. Pracovníci našej firmy sa na každom objekte riadia Režimovými opatreniami ktoré sú spracované na každý objekt s prihliadnutím na konkrétne podmienky a požiadavky objednávateľa. Na základe týchto požiadaviek sú aj pracovníci selektovaní pri ich výbere kde je stanovená ich vhodnosť na výkon služby pre konkrétny objekt. V tíme máme vyškolených odborníkov na elektronickú požiarnu signalizáciu EPS a elektronický zabezpečovací systém EZS. Taktiež sme schopný zabezpečiť takmer každú požiadavku na vyškolenie zamestnancov podľa technickej vybavenosti objektu.